Karmstolar ett par

Karmstolar ett par

(295)

Gustaviansk stil
1800 / 1900

Pris: 
6300 € / pari, taburetit 2500 € / pari